Blog

Wist je dat? Leuke feitjes over massage

Één uur massage staat gelijk aan 7-8 uur slaap van het lichaam Er zijn ongeveer 5 miljoen aanraakreceptoren in onze huid – 3.000 in een vingertop Spieren bestaan ​​uit bundels van ongeveer 5 in het ooglid tot ongeveer 200 in de bilspieren Aanraking is het eerste zintuig dat zich bij mensen ontwikkelt en mogelijk het laatste dat vervaagt Kantoormedewerkers die regelmatig gemasseerd worden, zijn alerter, presteren beter en zijn minder gestrest dan degenen die niet gemasseerd worden Er worden over de hele wereld meer dan 80 massagevormen gebruikt. Massagetherapie stimuleert de afgifte van endorfine, de natuurlijke pijnstillers van het lichaam, en daarom is het zo nuttig bij het verlichten van pijn. Er wordt aangenomen dat massage een van de oudste vormen van medische zorg was die de mens kent, met Egyptische grafschilderingen waarop mensen zijn afgebeeld die massagetherapie kregen (dat is meer dan 6000 jaar geleden!) Massage heeft een positieve invloed op het lichaam en de gezondheidstoestand, zoals pijnbeheersing, problemen met de bloedsomloop, stressvermindering, revalidatie van blessures, migrainecontrole en algeheel welzijn Massagetherapie verbetert de aandacht, focus, mentale helderheid en emotioneel evenwicht. Therapeutisch rekken kan helpen bij het voorkomen en versnellen van de genezing van verwondingen aan de spieren en zachte weefsels van het lichaam Massagetherapie kan de hartslag verlagen en de bloeddruk verlagen, waardoor veel risicofactoren voor hart- en vaatziekten worden verminderd. Prenatale massage verhoogt de bloedsomloop, bevordert ontspanning, bereidt de spieren voor op de bevalling en verbetert de gewrichtsflexibiliteit Na het lezen van deze leuke info zin in een massage? Boek nu!😊

Did you know? Fun facts about massage

Thinking about getting a massage but wanted to check up on some massage did-you- know facts first? Massage therapy has many benefits and is very therapeutic. This hands-on technique involves pressing, rubbing and squeezing the muscles and soft tissue in the body. One hour massage is equal to 7-8 hours of sleep on the body There are approximately 5 million touch receptors in our skin – 3,000 in a finger tip Muscles are made up of bundles from about 5 in the eyelid to about 200 in the buttock muscles Touch is the first sense to develop in humans, and may be the last to fade Office workers massaged regularly are more alert, perform better and are less stressed than those who aren’t massaged There are over 80 common massage modalities being used around the world. Massage Therapy stimulates the release of endorphins, the body’s natural pain killers, which is why it is so helpful in relieving pain. It is believed that massage was one of the oldest forms of medical care known to man, with Egyptian tomb paintings depicting people receiving massage therapy (that’s over 6000 years ago!) Massage positively affects the body and health conditions such as pain management, circulatory issues, stress reduction, injury rehabilitation, migraine control, and overall wellness Massage Therapy enhances attentiveness, focus, mental clarity, and emotional balance. Therapeutic stretching can help prevent and speed healing of injuries to the muscles and soft tissues of the body Massage Therapy can reduce heart rate and lower blood pressure reducing many risk factors for cardiovascular disease. Prenatal massage increases circulation, promotes relaxation, prepares the muscles for childbirth, and enhances joint flexibility So, does this convince you to go make that call/send that mail to book a massage? Do it! Click here to book an appoinment!

Waarom water drinken na een massage?

Waarom water drinken na een massage? Na een massage bied ik altijd een glas water aan in het geval dat mijn cliënt dorst heeft. In het verleden zei ik altijd dat de gif- en afvalstoffen moesten worden weggespoeld, zonder dat ik dat in twijfel trok. Ik denk dat ik het zo vaak van anderen heb gehoord en daardoor  is het een mantra geworden: ik was een copycat. Mijn mening daarover is nu veranderd. Velen van ons drinken te weinig water. Dus het advies om extra te drinken is natuurlijk prima. Maar als je massage krijgt hoef je echt niet na afloop extra water te drinken. Spoelt water de gifstoffen echt weg na je massage? Over welke gifstoffen hebben we het? Luchtvervuiling? Alcohol? Cafeïne? Sigarettenrook? Of zijn het afvalstoffen en/of bijproducten die door het lichaam worden aangemaakt en die niet meer nodig zijn? Je lichaam maakt deze bijproducten, ongeacht of je een massage hebt. Ongewenste afvalstoffen worden op verschillende manieren door het lichaam verwerkt – bijvoorbeeld door te urineren of door te worden gerecycled voor een ander gebruik in het lichaam. De longen raken koolstofdioxide kwijt omdat ons lichaam er niet te veel van kan hebben. Daar komt geen water bij kijken. De lever en de nieren zijn de belangrijkste ontgifters in het menselijk lichaam en zolang je wateropname redelijk is (geen extra water nodig) gaan ze gewoon door. Produceert of geeft massage gifstoffen af? Het lichaam recyclet en herverwerkt op natuurlijke wijze stoffen in het lichaam en massage maakt geen verschil. Het zal hoe dan ook gebeuren. Helpt water de gifstoffen weg te spoelen? De vochtbalans in je lichaam blijft stabiel, of je nu wat meer of wat minder drinkt – het lichaam doet fantastisch werk door de stoffen in je lichaam te reguleren en aan te passen aan de buitenomgeving (homeostase) en hierdoor kun je functioneren . Als je meer water drinkt dan dat je nodig hebt, zul je alleen maar meer plassen. Op voorwaarde dat je geen onderliggende gezondheidsproblemen hebt, zullen organen in hun eigen tempo ontgiften – als je geen drankje na de massage wilt, helemaal prima; het betekent niet dat het ineffectief is en aan de andere kant, meer drinken zal het niet effectiever maken. Als je dorst hebt, neem een slok water 😊 Het is leuk om klanten een glas water aan te bieden om hun dorst te verminderen na een massage, maar voor zover ik na onderzoek van deze blog heb kunnen zeggen, is er geen wetenschappelijk bewijs dat suggereert dat water de gifstoffen die vrijkomen bij de massage wegspoelt.

Drink water after a massage? What’s the deal?

I always offer a glass of water after a massage in case my client is thirsty. In the past I used to say that the toxins released by the massage needed to be flushed out without questioning the reason. I guess I just heard others say it so often, it became a mantra and I was a bit of a copycat. My view has changed. Does water really flush out the toxins after your massage and does your massage in fact release toxins? Many of us do not drink enough water and advice to drink more is of course fine but having a massage does not mean you have to drink extra. What toxins are we talking about? Air pollution? Alcohol? Caffeine? Cigarette smoke? Or are they waste/by-products created by the body which are no longer needed? Your body still has to deal with these by-products with or without a massage. Unwanted waste is dealt with in various ways by the body – for example getting rid of it through urination or being recycled for some other use in the body. The lungs get rid of carbon dioxide because our bodies can’t have too much of it (makes us too acidic). No water involved. The liver and kidneys are the main detoxifiers in the human body and as long as your water intake is reasonable (no extra water required) they just march on. Does massage produce or release toxins? The body naturally recycles and reprocesses substances in the body and massage makes no difference. It will happen anyway. Does water help flush the toxins out? The fluid balance in your body stays stable regardless of whether you drink a little more or a little less – the body does a fantastic job of regulating the substances in your body and adapting them to the outside environment (homeostasis) and you are able to function. Provided that you have no underlying health issues, organs will detoxify at their own pace – if you don’t want a drink after the massage, totally fine; it does not mean it is ineffective and on the flip side, drinking more will not make it more effective. If you are thirsty, have a drink 😊 Its nice to offer clients a drink of water to quench their thirst after a massage but as far as I tell after researching this blog there is no scientific evidence to suggest that water will flush out the toxins released by the massage.

5 tips om schouder blessures te voorkomen

Schouderblessures zijn een van de meest voorkomende klachten in mijn praktijk. Sporten, bewegen of een baan, die repetitieve bewegingen vereist, betekent dat je het risico loopt jouw schouder te verwonden of pijn te doen. Hier zijn 5 tips om dat te voorkomen Zorg goed voor je houding Een goede houding is niet alleen belangrijk voor je nek en rug, maar ook voor je schouders. Als je slap naar voren hangt, wordt je rug afgerond – dit wordt veroorzaakt doordat je gewrichten naar voren worden getrokken en tegelijkertijd worden gedraaid. De structuur van je schouder wordt extra belast en dit kan tot een abnormale bewegingspatronen leiden waardoor je vatbaarder wordt voor blessures. Altijd opwarmen Dit lijkt heel logisch maar deze stap wordt vaak genegeerd. Opwarmen is niet alleen voor trainingen en voordat je gaat sporten. Vergeet deze stap ook niet als je werk fysiek veeleisend is of je gaat een activiteit doen waar je niet mee bekend ben – doe een paar schouderrekoefeningen om je spieren op te warmen – je bloedcirculatie wordt verbetert en stijfheid in je gewrichten wordt vermindert. Versterk je schouders Zwakke schouderspieren kunnen vatbaar zijn voor blessures. Door ze te versterken, kan je blessures voorkomen – voorwaartse en laterale verhogingen met handgewichten zijn hier goed voor. Als je geen gewichten hebt, zijn jumping jacks, armcirkels en weerstandsrotatieoefeningen met een weerstandsband net zo goed. Zorg ervoor dat je vorm gebruikt wanneer je ze uitvoert. Vermijd het dragen van zware voorwerpen Zelf een zwaar gewicht proberen te verplaatsen, is vragen om een ​​blessure (wees niet ongeduldig en denk dat je het kan) maar vraag om hulp: één persoon, twee mensen – hoeveel er ook nodig zijn om te dragen/verplaatsen wat je nodig hebt. Gebruik hendels, katrollen of wielen om spullen te verplaatsen als je het alleen moet doen. Gezond eten Calciumrijke voedingsmiddelen zoals melk, boerenkool, sardines, yoghurt, broccoli, kaas en amandelen helpen bij de gezondheid van je botten. Eiwitrijke diëten helpen bij de spiergezondheid. Vind een balans tussen de twee om ervoor te zorgen dat je je lichaam op de juiste manier van brandstof voorziet en blessures helpt voorkomen. Je gebruikt je schouders meer bij alledaagse bewegingen dan je denkt. Voeg daar nog een sport, hobby of baan bij  die langdurig gebruik van je schouders vereist en je hebt een recept voor blessures als je niet de juiste stappen onderneemt om het te voorkomen. Gebruik deze tips om jezelf te beschermen!

5 Tips to Prevent Shoulder Injuries

Shoulder injuries are one of the most common complaints I hear in my practice. Doing sport or exercise or having a job that requires repetitive motions means you can be at risk from injuring or hurting your shoulder. Here are 5 tips that will help prevent that: Check your posture Good posture is not only important for your neck and back but also for your shoulders. When you slouch, your back becomes rounded – this is caused by your joints being pulled forward and being rotated at the same time. Extra strain is placed on the structure of your shoulder and this can lead to abnormal patterns of movements which can make you more prone to injury. Always warm up This seems like a no-brainer but this step is so often ignored. Warm-ups are not just for workouts and before you do some sport – also, do not miss this step out if your job is physically demanding or you are going to do an activity that you are not familiar with – do a few shoulder stretches to warm up your muscles, it improves your blood circulation and reduces stiffness in your joints. Strengthen your shoulders Weak shoulder muscles can be prone to injury. Strengthening them helps you avoid injury – front and lateral (side) raises using hand weights are great for this. However, if you don’t have access to any or it’s not your thing, jumping jacks, arm circles and resisted rotation exercises with a resistance band are just as good. Just ensure you are using the correct form when you do them. Avoid carrying heavy objects Trying to move a heavy weight by yourself is asking for an injury – don’t be impatient and think you can do it  – ask for help – one person, two people – however many it takes to carry/move what you need to. Use levers, pulley’s or wheels to move items if you have to do it alone. Eat healthy foods Calcium-rich foods like milk, kale, sardines, yogurt, broccoli, cheese, and almonds aid in your bone health. High-protein diets aid in muscle health. Find balance between the two to make sure you’re fuelling your body properly while helping to prevent injury. You use your shoulders in everyday movements more than you realise. Add to this a sport, hobby, or job that requires extended use of your shoulders and you have a recipe for injury if you’re not taking the proper steps to prevent it. Use these tips to protect yourself!

Hoe vaak kan ik een massage krijgen?

Deze vraag hoor ik vaak.  Het antwoord hierop verschilt, aangezien iedereen andere behoeften heeft: kom je voor pijnbestrijding, stressvermindering, ontspanning, hulp bij sportprestaties of herstel? Regelmatig massage geeft de meeste voordelen – één keer per week of eens per twee weken is ideaal, maar dit past misschien helemaal niet in je budget. Om in context te plaatsen – één keer hardlopen bereid je niet voor op een marathon om te doen of één sessie gewichtheffen geeft je geen uitpuilende biceps – één massage kan de jarenlange opbouw van strakke spieren niet ongedaan maken. Kom je voor pijnbestrijding, dan is een massage één of twee keer per week na een blessure gunstig voor de duur van je herstel. In het geval van een chronische (langdurige) blessure wordt één keer per week aanbevolen, maar dit hangt ervan af hoe je lichaam voelt – komt je pijn na een paar dagen terug dan is het tijd om een ​​nieuwe afspraak te maken; als je echter een week na je laatste massage pijnvrij ben, kan je meer tijd tussen de sessies laten. Over het algemeen heb je in het begin meer sessies nodig en als je spieren zich ontspannen en de genezing begint, nemen de massagesessies in frequentie af en je kan bijvoorbeeld een keer per maand komen – zie je dit als een “onderhoudsmassage” 🙂 Gestresst? Massage is een geweldige manier om de stress in je leven te verminderen – of het mentaal of fysiek is, thuis of in je werk – het is 100% tijd voor JOU. Wekelijkse (of tweewekelijkse) massages kunnen wonderen doen en vaak realiseer je je misschien pas hoeveel zere plekken je hebt als je een massage krijgt. Elke week/om de week/elke maand een massage hebben om naar uit te kijken, kan ook helpen om het stressniveau te verminderen 🙂 Je hoeft geen specifieke spierpijn te hebben om een ​​massagesessie te boeken. Als je een atleet bent…. in de aanloop naar een evenement waarvoor je traint, helpen wekelijkse of tweewekelijkse massages je zeker om je voor te bereiden en in goede vorm te komen. Pre-event massage verwarmt en rekt de spieren, vermindert het risico op blessures en helpt je om beter te presteren; post-event massage vlak daarna helpt de pijn te verminderen en bevordert de flexibiliteit. Geen specifieke evenementen om voor te trainen? Houd je flexibiliteit en verklein de kans op blessures – boek een keer per maand, wederom eem “onderhoudsmassage”.  Kan ik teveel massages krijgen? Na een massage voel je vaak een week lang de voordelen (tenzij je last van pijn of blessures hebt). Het is heel normaal gevoelige spieren te voelen (als gevolg van strakke spieren die worden verplaatst of geblesseerde spieren die worden bewerkt) na je massage, maar dit zou een dag of zo daarna moeten verminderen. Je lichaam heeft tijd nodig om zich aan te passen en tot rust te komen. Meer massages zijn aanbevolen bij de behandeling van bepaalde blessures en pijn en voor ontspanning komen de meeste mensen een keer per maand. Maar…niks Read more

How often should you get a massage?

“How often should I get a massage?” I am asked this question many times at the end of a session. The answer to this differs as everyone’s needs differ. Do you come for pain management, stress relief, relaxation, help with athletic performance or recovery? Regular massage gives the most benefit – once a week or once every two weeks is ideal but of course this may not be realistic for everyone or their budgets. To put into context – one training run does not prepare you for a marathon or doing one session of weight lifting does not give you bulging bi-ceps – one massage cannot undo years of build-up of tight muscles. If you come for pain management, then after an injury, a massage once or twice a week would be beneficial for the length of your recovery. In the case of a chronic (long term) condition once a week is recommended but this depends on how your body feels – does your pain return after a few days then its time to make another appointment; if, however, you are pain free a week after your last massage you can begin to add more time inbetween sessions. In general, you need more sessions in the beginning and then as your muscles relax and healing begins, massage sessions decrease in frequency and you can come say, once a month – see this as a “maintence massage” 🙂 Stressed out? Massage is a wonderful way to reduce the stress in your life – be it mental or physical, at home or in your work life – its time 100% for YOU. Weekly (or bi-weekly) massages can work wonders and often you may not realise how many sore spots you have until you have a massage. Having a massage to look forward to each week/every other week/every month can also help to reduce stress levels 🙂 You don’t need to have a particular muscular ache or pain to book a massage session. If you are an athlete…. in the run-up to an event you are training for, weekly or bi-weekly massages for sure help you prepare and be in good form. Pre-event massage warms and stretches muscles, reducing the risk of injury and helping you to perform better; post-event massage immediately afterwards helps reduce soreness and aids flexibilty. No specific events to train for?  Maintain your flexibility and reduce the chance of being injured – book once a month, again “maintenance massage”. Can you get too many massages? After a massage you will often feel the benefits for a full week (unless you are dealing with pain or injury). Its quite normal to feel soreness after your massage but this should lessen a day or so afterwards (this is due to tight muscles being moved or injured muscles being worked on). Your body needs time to readjust and settle. More frequent massages are necessary when treating specific injuries and pain and for relaxation most people come once a month. However, there is Read more

Je voelt je beter na rekken & strekken!

Je rekt altijd voor en na een training (nou, dat zou je echt moeten doen 😉) Doe je rekoefeningen niet uitsluitend voor je fitnessroutine – maak er een gewoonte van om het elke dag te doen en je zal de voordelen voelen van het verlichten van je spierspanning, beter bewegen en geen “oeeffff” hoeven zeggen als je opstaat uit de stoel! Het hoeft niet lang duren – een paar minuten is voldoende; probeer het elke dag op hetzelfde tijdstip te doen – dit helpt je de routine vast te houden – ‘s morgens vroeg, elk uur of twee gedurende de dag of net voordat je ‘s avonds naar bed gaat. Heb je hulp nodig bij welke rek&strekoefeningen je wilt doen? Ik ben een grote fan van Hasfit, een online trainingsprogramma waar je geweldige rekoefeningen van verschillende lengtes kan vinden. Als je niet de hele routine wilt volgen, kies dan gewoon een paar stukken uit die bij je past. Om het voordeel echt te voelen, moet u een rekoefening van ten minste 20 seconden vasthouden. Links en videos naar de Hasfit rek&strek oefeningen: 12 minuten oefeningen: 30 minuten oefeningen: 25 minuten (yoga rek/strek-oefeningen) Waarom zou ik uitrekken vraag je jezelf af? Nou ….. Rekken verbetert de lokale bloedcirculatie Wanneer je rekt, open je je spanningsgebieden die mogelijk hebben bijgedragen aan een verminderde bloedsomloop naar bepaalde delen van het lichaam. Door deze gebieden te openen, kunnen zuurstof en voedingsstoffen elke cel bereiken als dat nodig is, waardoor je lichaam over het algemeen beter functioneert. Rekken kan energie stimuleren Voel je je traag en heb je een oppepper nodig? Gewoon bewegen en strekken na een tijdje zitten kan de perfecte remedie zijn. Strek je armen aan je bureau, sta op en maak een wandeling – het hoeft niet lang te zijn – 5 minuten is genoeg. Rekken kan de houding verbeteren. Door je spieren te verlengen door te rekken, wordt je meer “lichaamsbewust” en realiseert je enkele van je slechte houdingsgewoonten die comfortabel zijn geworden. Door je meer bewust te worden van wanneer je in die slechte houdingen valt, zul je jezelf onbewust weer in een betere positie brengen. Rekken kan de atletische prestaties verbeteren Als je dynamisch rekoefeningen uitvoert vóór een training – een type waarbij beweging samen met je rekoefeningen wordt uitgevoerd in tegenstelling tot statisch rekken, het soort dat je gewoon vasthoudt – kan dit je prestaties verbeteren. Het verwarmt je spieren voor de komende activiteit en helpt blessures te voorkomen. Rekken kan je bewegingsbereik vergroten Wanneer je spieren gespannen zijn, voorkomt dit dat je het volledige bewegingsbereik in je gewrichten krijgt. Als je heupen en benen bijvoorbeeld gespannen zijn, kan dit betekenen dat je heupen niet zo soepel of niet zo vaak kan bewegen als nodig is. Als je regelmatig rekt, houd je die spieren rond de gewrichten los, zodat ze kunnen bewegen zoals ze zouden moeten. Het is belangrijk op te merken dat wanneer je rekken aan je dagelijkse routine toevoegt, luister naar je lichaam. Forceer een lichaamsdeel Read more

You feel better after a stretch!

You always stretch before and after a workout (well, you really should 😉) However, don’t reserve stretching exclusively for your fitness routine – get into a habit of doing it every day and you will feel the benefits of relieving your muscle tension, moving better and not having to say “oooof” when you get up from the chair! It does not have to be long – a few minutes is sufficient; try and do it at the same time every day as this helps you to maintain the routine – first thing in the morning, every hour or two throughout the day or just before you hop into bed in the evening. Need some help with what stretches to do? I am a big fan of Hasfit, an online workout programme where you can find some great stretching routines of various lengths. If you don’t want to follow the whole routine, just pick out a few stretches for yourself which suit you. To really feel the benefit, hold a stretch for at least 20 seconds. Links and videos to your Hasfit stretches: 12 minutes: 30 minutes: 25 minutes (yoga stretches) Why should I stretch you ask yourself? Well….. Stretching Improves Local Blood Circulation When you stretch, you’re opening up areas of tension that may have contributed to decreased circulation to certain areas of the body. Opening up these areas helps oxygen and nutrients to get to every cell as needed, leaving your body functioning better overall. Stretching Can Boost Energy Feeling sluggish and need a bit of a pick-me-up? By simply moving and stretching after being sitting for a while can be the perfect remedy. Stretch your arms at your desk, stand up and take a walk around – it doesn’t need to be long – 5 minutes is enough. Stretching Can Improve Posture By elongating your muscles through stretching, you become more “body aware” and realise some of your poor postural habits which have become comfortable. Becoming more aware of when you fall into those bad postures means you will unconsciously bring yourself back to a better position. Stretching Can Improve Athletic Performance When performing dynamic stretching before a workout – a type which includes movement along with your stretches as opposed to static stretching, the kind you simply hold – can improve your performance. It warms up your muscles for the upcoming activity, helping to prevent injury. Stretching Can Increase Your Range of Motion When your muscles are tight, it prevents you from getting the full range of motion in your joints. For example, if your hips and legs are tense, it may mean you can’t move your hips as smoothly or as much as you need to. When you stretch regularly, you’re keeping those muscles around the joints loose, allowing them to move as they should. It’s important to note that when you add stretching into your daily routine, be sure to listen to your body. Don’t force a stretch past where it feels comfortable; you don’t Read more